วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 07:35 น.

การศึกษา

รมช.ศธ. ลงพื้นที่เยี่ยม ร.ร.ร่วมพัฒนา Partnership School ลำพูน

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 20.38 น.

รมช.ศธ. ลงพื้นที่เยี่ยม ร.ร.ร่วมพัฒนา Partnership School ลำพูน

 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน​โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ​(Partnership School)​ ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธ์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายเกษม  ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเงือก  นางผ่องศรี รัตนงาม ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

                

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองเงือก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Learning Center พร้อมรับชมการนำเสนอผลงาน Project Based – Learning โรงเรียนบ้านหนองเงือก กระบวนการเรียนรู้ “ผ้าฝ้ายทอมือ” ของดีเมืองลำพูน ก่อนจะมอบนโยบายด้านการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบ และมุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา

 

สำหรับโรงเรียนบ้านหนองเงือก  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 1 สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน  ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  เพื่อพลิกโฉมโรงเรียนในท้องถิ่น จัดตั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและจัดการสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนให้เข้มแข็งทุกด้าน พร้อมผูกกับแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

หน้าแรก » การศึกษา