วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 01:46 น.

การศึกษา

อนุบาลพัทลุง คว้ารางวัลชนะเลิศ ลดการใช้ไฟฟ้า

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 22.13 น.

อนุบาลพัทลุง คว้ารางวัลชนะเลิศ ลดการใช้ไฟฟ้า 

                

นายประดิษฐ นวลแก้ว ผอ.ร.ร.อนุบาลพัทลุง เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลพัทลุงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี 2561 (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป รับรางวัลโล่และเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการห้องเรียนสีเขียว  "โรงเรียนสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 29.01  จำนวนเงินค่าไฟฟ้าลดลงเป็นเงินสองหมื่นกว่าบาทต่อเดือน หรือปีละสองแสนกว่าบาท เป็นรางวัลที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคนและทุกฝ่ายในโรงเรียน และทางโรงเรียนมีกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว เพื่อสร้างความตระหนักนักเรียนให้รักสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม โดยนักเรียนทำหน้าที่ให้ความรู้กับผู้เรียน อีกทั้งการได้ปฎิบัติจริง(Active  Learning ) ตามหลักศาสตร์พระราชา ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน