วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:04 น.

การศึกษา

เมืองเชลียงปริทรรศน์’61

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 14.44 น.

เมืองเชลียงปริทรรศน์’61

 

นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์’61” และงาน  “เปิดโลกการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และตลาดนัดการงานอาชีพ” ของโรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะด้านการสื่อสาร การคิด และการแก้ปัญหา เป็นเด็กไทย รู้คิด รู้ทำ มุ่งมั่นสู่ศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงและโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอศรีสัชนาลัย ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หน้าแรก » การศึกษา