วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:52 น.

การศึกษา

มก.ระดมองค์ความรู้เร่งด่วน หาแนวทางเยียวยาจัดการอ่าวไทย

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 18.45 น.

มก.ระดมองค์ความรู้เร่งด่วน หาแนวทางเยียวยาจัดการอ่าวไทย

 

ปัญหาอ่าวไทย เกิดจากการระบายมลพิษน้ำเน่าลงสู่น้ำทะเลจนเปลี่ยนสี ประกอบกับการใช้ทรัพยากรทางทะเลที่ไม่คำนึงถึงความสมดุล ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตอย่างเต่าและโลมาตายตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณชายหาดนาจอมเทียน พัทยา และบางแสน ตั้งแต่ต้นปี 2561 บวกกับปัจจัยเร่งเร้าอย่างนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาลที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ การรับมือกับปัญหาวิกฤตอ่าวไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบแก้ไขเพื่อคืนคุณภาพอ่าวไทยให้กลับมาสดใสดังเดิม ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตสัตว์น้ำในท้องทะเลและผู้คนแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วย

 

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วิกฤตอ่าวไทย รวมใจแก้ไข...มุ่งไป SDGs ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอ่าวไทย รวมถึงร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำองค์ความรู้ไปใช้กำหนดกลยุทธ์บริหารจัดการและรับมือปัญหากับอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เวลา 09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง วิกฤตทะเลไทยกับทางออกใหม่เพื่อการจัดการ โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวลา 09.30 – 10.00 น.  บรรยายเรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ่าวไทย โดย รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีประมงเวลา 10.15 – 11.45 น.  เสวนา อ่าวไทยวิกฤตจริงหรือ? โดย อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  และผู้แทนผุ้ประกอบการภาคเอกชน

 

ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. เสวนา วิกฤตอ่าวไทย รวมใจแก้ไข...มุ่งไป SDGs โดย อธิบดีกรมประมง  ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมโรงงานอุสาหกรรม ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์  

 

 

หน้าแรก » การศึกษา