วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:04 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรใหม่ ‘การจัดการนวัตกรรมการค้า’

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 12.47 น.

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรใหม่ ‘การจัดการนวัตกรรมการค้า’

 

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่อินเทรน “การจัดการนวัตกรรมการค้า” แห่งแรกในภาคใต้ เชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการควบคู่สร้างประสบการณ์ทำงานจริง ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่รองรับยุค 4.0         

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเปิดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ล่าสุดในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และเป็นหลักสูตรแรกในภาคใต้ ว่า ทางคณะฯ ได้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : Wil) ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการจริง โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้เชิงวิชาการกับการสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะการทำงานและทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงในการทำงานด้านบริหารธุรกิจและการจัดการองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0        

อาจารย์วรสันต์ ถาวรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มรภ.สงขลา นำโดย ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฯ พร้อมตน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (EEC) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 7 แห่ง ได้แก่ มรภ.สงขลา มรภ.จันทรเกษม มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ธนบุรี มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.รำไพพรรณี และ มรภ.อุบลราชธานี เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้าเปิดโอกาสให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของตนเอง ผู้จัดการร้านค้าสไตล์โมเดิร์นเทรด พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น

อาจารย์อรณิช สาครินทร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มีรายละเอียดดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของ มรภ.สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการจริง ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยสลับกับการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเรียนหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา https://mgt.skru.ac.th/index2.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-260-268 และ 074-260-269

หน้าแรก » การศึกษา