วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:40 น.

การศึกษา

ม.เจ้าพระยาผนึก 9 หน่วยงานรัฐร่วมมือวิชาการ

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562, 13.13 น.

ม.เจ้าพระยาผนึก 9 หน่วยงานรัฐร่วมมือวิชาการ

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 9 หน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีการดำเนินงานร่วมกัน เช่น การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมงานด้านวิชาการที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อประโยชน์กับนักศึกษาและสถานประกอบการ การดำเนินงานด้านวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับสถาบันการศึกษา  และยังเป็นแหล่งให้กับนักศึกษาในการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ (Work Integrated Learning) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) รวมถึงให้โอกาสในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้สถานประกอบการ และหน่วยงาน ยังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านวิทยากรอบรมกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอีกด้วย

หน้าแรก » การศึกษา