วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:07 น.

การศึกษา

สพฐ.ปลื้มปีนี้คะแนน O-NET ป.6 ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นทุกวิชา

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562, 07.50 น.

สพฐ.ปลื้มปีนี้คะแนน O-NET ป.6 ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นทุกวิชา

 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในส่วนของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบกับคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2560 จำแนกดังนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ ปี 2561 อยู่ที่ 41.14 คะแนน เพิ่มขึ้นที่ 3.21คะแนน จากปี 2560 อยู่ที่ 37.93 คะแนน

ทั้งนี้ เปรียบเทียบรายกลุ่มสาระฯ พบว่า ภาษาไทย ปี 2561 อยู่ที่ 54.61 คะแนน เพิ่มขึ้น 9.32 คะแนนจากปี 2560 อยู่ที่ 45.29 คะแนน คณิตศาสตร์ ปี 2561 อยู่ที่ 35.65 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.1 คะแนนจากปี 2560 อยู่ที่35.55 คะแนน วิทยาศาสตร์ ปี 2561 อยู่ที่ 38.83 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.7 คะแนนจากปี 2560 อยู่ที่ 38.13 คะแนน และภาษาอังกฤษ ปี 2561 อยู่ที่ 35.47 คะแนน เพิ่มขึ้น 2.74 คะแนนจากปี 2560 อยู่ที่ 32.73 คะแนน

ปัจจัยที่ทำให้ คะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น ต้องขอชื่นชม ผู้บริหารทุกระดับโดยเฉพาะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ ที่ช่วยกันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผลให้คะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น ในปีการศึกษาหน้ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ สพฐ.ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อกระจายโอกาสทางคุณภาพการศึกษาให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ เชื่อว่าปีการศึกษาหน้าคุณภาพการศึกษาจะมีการยกระดับได้อย่างทั่วถึงและมากขึ้นอย่างแน่นอน

หน้าแรก » การศึกษา