วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:09 น.

การศึกษา

ราชมงคลพระนคร จัดบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562, 12.12 น.

ราชมงคลพระนคร จัดบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอาง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ทีมอาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงวัยมีมนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 4 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ ลีลาศ สำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน เกมบิงโกนับเลขภาษาจีน เพลงฝึกสมอง  กิจกรรมมนุษย์สัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี และกิจกรรมการสื่อสารภาษาไทยในยุค 4.0  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี

หน้าแรก » การศึกษา