วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:17 น.

การศึกษา

ทีเส็บเปิดงานเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, 04.22 น.

ทีเส็บเปิดงานเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์

 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ  เปิด "โครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ ครั้งที่ 3 (The 3rd MICE Academy & Career Day 2017)"  กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพไมซ์ โดยมีการอบรมสัมมนาให้ความรู้ กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้สมัครงานกับผู้ประกอบการไมซ์โดยตรงกว่า 300 ตำแหน่งงาน โดยมี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ ทีเส็บ  นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ  นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย นางเปรมพร สายแสงจันทร์ ประธานอนุกรรมการด้านการศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร  เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องบอลรูม และฮอลล์ เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   (ทั้งนี้สายอาชีพไมซ์ หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ)

หน้าแรก » การศึกษา