วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 15:06 น.

การศึกษา

เผยแบบหอสมุดวิทยาลัยพุทธนานาชาติ'มจร4.0'

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.57 น.

เผยแบบหอสมุดวิทยาลัยพุทธนานาชาติ'มจร4.0'


เผยแบบแปลนสร้างหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ยุคไทยแลนด์ 4.0  ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ คงหัวใจความเป็นศิลปะแบบพุทธไว้ สอดรับตอบโจทย์ห้องสมุดดิจิทอล แถม กกอ.รับรองหลักสูตร ป.เอกแล้ว

 

 

ตามที่พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ปาฐกถาในการสัมมนานิสิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-21พฤษภาคม พ.ศ.2560  ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประทาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นทั้ง 4,657 รูป/คน เป็นบรรพชิต 2,801  รูป/คน  ฆราวาส 1,856   รูป/คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 3496 รูป/คน ปริญญาโท 834 รูป/คน และปริญญาเอก  329 รูป/คน


พระพรหมบัณฑิต ได้ระบุว่า นวัตกรรม คือ  หาสิ่งที่ทำอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือ ตำราที่เขาแต่งไว้แล้วมาทำให้ทันสมัยยิ่งขึ้น สำรับมหาจุฬาฯมีนวัตกรรมด้านตำรา คือ พระไตรปิฎกฉบับสากล ไม่เคยมีมาก่อนในโลก โดยใช้เวลา 7  ปี ในการรวบรวมเรียบเรียง  โดยมีพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานในการเขียน  


"มจร มีนวัตกรรม ๔ ประเภท คือ  ด้านการผลิต  ด้านการบริการ  ด้านกระบวนการ  และด้านการจัดการ   การเรียนปริญญาโทและเอกในต่างประเทศนั้นใช้เวลานิดเดียว เพราะเขาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย  ขณะที่ มจร 4.0 คือยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติ  เราเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยย้ายจากวัดมหาธาตุฯมาอยู่ที่ อ.วังน้อย และตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมหาจุฬาเราใช้นวัตกรรม ดั้งนั้นสิ่งที่อธิการทำจึงเป็นมหาจุฬาฯ  4.0 นิสิตจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อทำงานระดับนานาชาติ  และอยากให้นิสิตมหาจุฬาฯพัฒนาตนเองสู่การเป็นนิสิตของมหาจุฬาฯ 4.0 ด้วยการฝึกพัฒนาภาษาเพื่อเชื่อมโยงกับนานาชาติ เพื่อการสื่อสารธรรมต่อไป" พระพรหมบัณฑิต กล่าวนั้น        


ต่อมาพระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดี มจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้เปิดเผยแบบแปลนสร้างหอสมุดกลางวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ที่ มจร อ.วังน้อย ในเฟซบุ๊ก "Hansa Dhammahaso" พร้อมข้อความว่า มจร 4.0 คือ ยุคที่ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติอย่างเต็มตัว (2550-ปัจจุบัน) IBSC: International Buddhist Studies College หรือวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม (Innovation) ที่จะนำ มจร ก้าวสู่ภาพแห่งอนาคตที่จะสร้างพุทธิปัญญาเพื่อชาวโลก หอสมุดกลางวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจึงถูกออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แต่ยังคงหัวใจของความเป็นศิลปะแบบพุทธไว้ และสอดรับกับการตอบโจทย์แห่งการเป็น Digital Library ที่พร้อมรองรับการค้นคว้าของคณาจารย์ นิสิต และนักวิจัยทั่วโลก


ปัจจุบันนี้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอก โดยมีนิสิตนานาชาติเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก และล่าสุดคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีมติรับรองหลักสูตรระดับปริญญาเอกนานาชาติ สาขาพระพุทธศาสนา ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้นิสิตนานาชาติมีความมั่นใจในความมีมาตรฐานของการจัดการหลักสูตรของ IBSC ในการนำพระพุทธศาสนาสู่ชาวโลกต่อไป


พร้อมกันนี้ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (2560-2564) ได้ผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจะนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปีต่อไป แผนยุทธศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาลัย เพราะเป็นประดุจต้นน้ำที่จะก่อให้เกิดสายน้ำอีก 12 สาย เพราะแผนนี้จะนำไปขยายเป็นแผนพัฒนาวิทยาลัยอีก 12 แผน เช่น แผนกลยุทธยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความรู้ แผนพัฒนานิสิต แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนาตัวชี้วัดองค์กรสันติสุข เป็นต้น

หน้าแรก » การศึกษา