วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:21 น.

การศึกษา

ประธานสภา"มจร"ขอนแก่นมอบทุนเด็กดีมีคุณธรรม

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 18.40 น.

ประธานสภา"มจร"ขอนแก่นมอบทุนเด็กดีมีคุณธรรม หวังสร้างเยาวชนให้เป็นอุบาสกอุบาสิกา เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไป

 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 พระเทพเมธี,ดร.เจ้าคณะภาค 9 ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ในโครงการให้ธรรม ให้ทุน ณ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 140  ทุน โดยมีพระมหาชุมพร กิตติสาโร ถวายรายงานต่อประธานพิธี ดังนี้


ด้วยคณะสงฆ์ภาค 9 ได้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ งานการปกครอง งานการศาสนศึกษา งานการเผยแผ่ งานสาธารณูปการ งานการศึกษาสงเคราะห์ และงานการสาธารณะสงเคราะห์ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนชนเห็นความสำคัญต่อการบำเพ็ญทาน การสมาทานศีล และการเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาตนเองให้เข้าถึงเป้าหมายชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดยให้ทุกคนในสังคมอยู่เย็นด้วยศีลเป็นสุขด้วยธรรม


เพื่อให้มีรูปแบบการส่งเสริมงานการศึกษาสงเคราะห์ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและชัดเจน คณะสงฆ์ภาค 9 จึงได้จัดโครงการให้ธรรม ให้ทุน แก่เยาวชนนักเรียนขึ้น เพื่อให้พระสังฆาธิการในภาค 9 ได้เผยแผ่ธรรมพร้อมกับการคัดสรร แล้วส่งเสริมเยาวชนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสแต่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้เป็นเยาวชนชาวพุทธต้นแบบ อันเป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นอุบาสกอุบาสิกา ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไป การจัดการพิธีมอบทุนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1.เพื่อเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนชาวพุทธในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
2.เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้หลักไตรสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนา อันเป็นคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนสังคมอยู่เย็นด้วยศีลเป็นสุขด้วยธรรม
3.เพื่อเฟ้นหาเยาวชนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอยู่ในโรงเรียนและชุมชน แล้วสนับสนุน ส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาตนให้เป็นเยาวชนต้นแบบ
4.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยการดำเนินชีวิตตามหลักทาน ศีล ภาวนา


ในงานนี้พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย พระมหาประกาศ อาภากโร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมพิธี

.......................................
ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

หน้าแรก » การศึกษา