วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 06:21 น.

การศึกษา

ผู้ว่าฯเมืองคอนนำผู้นำชุมชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 19.19 น.

ผู้ว่าฯเมืองคอนนำผู้นำชุมชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม

หลักสูตร 3 วัน 2  คืน ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เป็นรุ่นที่ 2 แล้ว คราวละ 200 คนห้ามส่งผู้แทน

 

 

วันที่ 13 ก.ย.2560  นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดโครงการผู้นำชุมชนประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธภายในจังหวัด เข้าค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักสูตร 3 วัน 2  คืน ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เป็นรุ่นที่ 2 แล้วกำหนดรุ่นละ  200 คน หากใครไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไม่สามารถที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมได้จะต้องได้เข้ารับการอบรมซ่อมในรุ่นถัดๆ ไป


 
ทั้งนี้เฟซบุ๊กSiridhammapirat Yodkhunได้ระบุว่า ผู้นำถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมาก หากผู้นำมีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ก็จะส่งผลให้กับประชาชนในชุมชนเดินในทิศทางที่ถูกต้องด้วย ดังมีปรากฎข้อความในราโชวาทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27  ตอนหนึ่ง ว่าถ้าเมื่อโคทั้งหลาย ว่ายข้ามแม่น้ำไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อโคผู้นำฝูงว่ายคดอย่างนี้ โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายคดไปตามกัน 


ในมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้น ประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้ ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่ไม่เป็นสุขทั่วกัน ถ้าเมื่อโคทั้งหลาย ว่ายข้ามแม่น้ำไป โคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามตรง เมื่อมีโคผู้นำฝูงว่ายข้ามตรงอย่างนั้น โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายข้ามตรงไปตามกันในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใด ได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้น ประพฤติเป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมไป ตามโดยแท้ ถ้าพระราชา ผู้เป็นใหญ่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขทั่วกัน

 
ขอสนับสนุนโครงการดีๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอให้มีในทุกๆ ปี และถ้ามีได้ทุกจังหวัดจะดีมากๆ

หน้าแรก » การศึกษา