วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 05:56 น.

การศึกษา

พัฒนาครูอาชีวะเป็นต้นแบบทางวิชาชีพ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 12.42 น.

พัฒนาครูอาชีวะเป็นต้นแบบทางวิชาชีพ

 
 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นครูผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (Meister) ตามมาตรฐานของประเทศเยอรมันให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภายใต้โครงการมาตรฐานสากล ซึ่งในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วม 13 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคนิคอุสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากลไทย-เยอรมัน โดยมีวิทยากรจาก IRATEC GmbH  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้อบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีครูจากจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่มีความพร้อมและผ่านการอบรมตามเกณฑ์การอบรมในรุ่นที่ 1-3 จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 4 จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 
 
เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า สอศ. มีนโยบายในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้แนวทางในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนีที่ได้รับการยอมรับด้านการจัดการอาชีวศึกษามาปรับใช้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการพัฒนากำลังคนให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพสูงขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตนเองได้ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สอศ. ได้ตั้งเป้าหมายในพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (Meister) เป็นต้นแบบของครูอาชีวศึกษาในยุคปัจจุบัน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้าในระดับสากลต่อไป
 
 

หน้าแรก » การศึกษา