วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 06:00 น.

การศึกษา

Startup และ SMEs เน้นแรงงานด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 17.37 น.

Startup และ SMEs เน้นแรงงานด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

 
ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ Startup และSMEs จำนวน 952 คน เรื่อง “ความต้องการแรงงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ เพื่อรองรับ Thailand 4.0 
 
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ถึงความต้องการแรงงานในด้านต่างๆ ที่เป็นบัณฑิตจบใหม่นั้น ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีทักษะที่ดีสามอันดับแรก คือ อันดับ 1  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50.53 อันดับ  ด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 45.57 อันดับ 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 38.29
 
โดยผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าในขณะที่เป็นนักศึกษาเรื่องที่ควรให้ ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการทำงานสามอันดับแรก คือ 
อันดับ 1 ด้านเทคโนโลยี / เว็บไซต์  ร้อยละ 61.85    
อันดับ 2 ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 29.93   
อันดับ  ด้านงานช่าง ( เช่น ยานพาหนะการต่อเติมบ้าน) ร้อยละ 25.71
 
 
คุณลักษณะที่สำคัญที่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ใช้ในการพิจารณาในการรับเข้าทำงาน คือด้านบุคลิกภาพและอุปนิสัยของนักศึกษาที่ควรมีในการทำงาน โดยที่ในด้านบุคลิกภาพนั้นผู้ประกอบการมองว่าเรื่องที่นักศึกษาควรมี    อันดับความเป็นผู้นำ  ร้อยละ 41.85    อันดับ การบริการด้วยใจ ร้อยละ 39.85      อันดับ 3 การบริหารเวลา ร้อยละ 31.02 
 
 
สำหรับด้านลักษณะอุปนิสัยที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการเข้ารับทำงาน คือ อันดับ 1 นักศึกษาต้องรู้จักการเข้าสังคมและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ชอบทำงานเป็นกลุ่ม ร้อยละ 75.75   อันดับ 2ใส่ใจความรู้สึก ผู้ร่วมงานมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 67.8 อันดับ 3 มีความคิด สร้างสรรค์ และมีจิตนาการ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ร้อยละ 51.88 

หน้าแรก » การศึกษา