วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 22:54 น.

การศึกษา

อาชีวะจับมือ UNESCO พัฒนาทักษะวิชาชีพ

วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 15.12 น.

อาชีวะจับมือ UNESCO พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
                
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานยูเนสโกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศครั้งที่ 1 เกี่ยวกับความต้องการทักษะกำลังคนตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ S-Curve และอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพให้ตรงกับความต้องการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสถานการณ์ด้านอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคของนวัตกรรมและสังคมผู้สูงวัย
                
 
ในการประชุมครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบให้ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ เป็นผู้ประสานงาน โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศและมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา จากยูเนสโก เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดา เกาหลีอินโดนีเซีย อินเดียลาว คาซัคสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา รัสเซีย มองโกเลีย อิหร่าน เวียดนามและผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนจากยูเนสโก จำนวนรวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิชาชีพของแต่ละประเทศรวมถึงหารือรูปแบบของภาคการผลิตหรือภาคเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่มีความก้าวหน้าในรูปแบบที่มีความทันสมัย
 
 
นอกจากนี้ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาขององค์กร UNESCO จากประเทศต่าง ๆ 18 ประเทศ และผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของประเทศไทย ณ กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (ศาลายา) จังหวัด นครปฐม  สมัยและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ละประเทศจึงต้องเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการการวิจัยระหว่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ของความต้องการทักษะตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพกำลังคนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นการสร้างกำลังคนคุณภาพให้กับประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต       

หน้าแรก » การศึกษา