วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:52 น.

การเงิน หุ้น

FinNet บริการระบบการชำระเงินตลาดทุน

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 10.13 น.

FinNet   บริการระบบการชำระเงินตลาดทุน  

 
 
 
 ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet)   เริ่มให้บริการระบบกลางในการชำระเงิน 12 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการชำระเงินในตลาดทุน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ตามนโยบายรัฐ เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 
 
 
 
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเริ่มให้บริการระบบการชำระเงินสำหรับตลาดทุน ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ตามแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตลาดทุนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ระบบดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการชำระเงิน และสร้างรูปแบบมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุนและธนาคารพาณิชย์ นับเป็นการสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment และคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบการชำระเงินสำหรับตลาดทุน ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและสำรวจความต้องการเพื่อนำไปพัฒนาระบบ และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์
 
 
  บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ให้บริการระบบกลางในการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์  โดยในระยะแรก เริ่มให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ 30 ราย และธนาคารพาณิชย์ 12 ราย โดยให้บริการสำหรับการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบกลุ่ม (batch processing) และมีบัญชีต้นทางและปลายทางอยู่ในธนาคารเดียวกัน ส่วนในระยะต่อไปเตรียมพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมกับการชำระเงินประเภทอื่นๆ ในตลาดทุน เช่น การซื้อขายกองทุนรวม การจ่ายเงินปันผล การจองซื้อหุ้น การฝากและถอนเงินหลักประกัน เป็นต้น  เชื่อมั่นว่าระบบการชำระเงินสำหรับอุตสาหกรรมตลาดทุน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ช่วยให้สถาบันตัวกลางในตลาดทุนและธนาคารพาณิชย์ทำงานได้อย่างสะดวกมาก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น