วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:56 น.

การเงิน หุ้น

ล็อกซเล่ย์ประกาศแต่งตั้ง3 ขุนพล

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 11.44 น.

ล็อกซเล่ย์ประกาศแต่งตั้ง3 ขุนพล

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งนายสืบตระกูล สุนทรธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายเพชร หวั่งหลี และนายกฤษฎา ล่ำซำ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
สำหรับนายสืบตระกูล มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2536 ในด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเคอร์ทิน ออสเตรเรีย นอกจากนี้ยังเคยผ่านหลักสูตรสำคัญๆ เช่น PMD. Harvard University, U.S.A., วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.