วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:03 น.

การเงิน หุ้น

ธอส. ผนึก มธ. พัฒนาคุณภาพหลักสูตร

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 12.14 น.

ธอส. ผนึก มธ. พัฒนาคุณภาพหลักสูตร

 
 
ธอส.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ร่วมมือพัฒนาบุคลากรของธนาคารผ่านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมสนับสนุนโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์จะให้การส่งเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบของการฝึกงาน การดูงาน หรืองานลักษณะอื่นที่สร้างประสบการณ์จริงทางธุรกิจ
 
 
 
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ อาทิ การพัฒนาคุณภาพทางด้านหลักสูตรตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ ส่งเสริมผลิตผลทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และสนับสนุนการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาให้สามารถนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 
 
 
ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือที่สำคัญทั้งการให้ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรของธนาคารผ่านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมสนับสนุนโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์จะให้การส่งเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบของการฝึกงาน การดูงาน หรืองานลักษณะอื่นที่สร้างประสบการณ์จริงทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ณ ที่ทำการสภาสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561