วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:31 น.

การเงิน หุ้น

TEAMG พบห้องค้า บล. ฟินันเซีย ไซรัส

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 11.31 น.

TEAMG พบห้องค้า บล. ฟินันเซีย ไซรัส

 

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO)  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) (TEAMG) เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services)และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อาคารอัลม่าลิงค์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส เมื่อเร็วๆ นี้