วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01:25 น.

การเงิน หุ้น

TEAMG เข้าเทรดวันแรก 2.84 บาท เหนือจอง 17.35%

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 14.47 น.

TEAMG เข้าเทรดวันแรก 2.84 บาท เหนือจอง 17.35%

 

 

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย  ประธานกรรมการ นายชวลิต จันทรรัตน์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) (TEAMG) นายภากร ปีตธวัชชัย  ) กรรมการและผู้จัดการ นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม   ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์   กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) (TEAMG) โดยมีราคาเปิดที่ 2.84 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.35% จากราคา IPO ที่ 2.42  บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย