วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:29 น.

การเงิน หุ้น

BAM สนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 15.42 น.

BAM สนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์

 

นายปรัชญา จันทราภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์อักษรเบรลล์ 20 บทเพลง จำนวนเงิน 100, 000  บาท ในโอกาส BAM ครบรอบ 20 ปี ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมส่งมอบปฏิทินเพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา