วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:58 น.

การเงิน หุ้น

ศาลล้มละลายฯ ถอนคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝาก EARTH

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 16.01 น.

ศาลล้มละลายฯ ถอนคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝาก EARTH

 

 

นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และขอให้อายัดบัญชีเงินฝาก บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด(มหาชน) ในคดีหมายเลขดำที่ กค 129/2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และในคดีหมายเลขดำที่ กค 131/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอแล้วนั้น

 

 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ.27/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560ให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่อายัดเงินของบริษัทฯ ในบัญชีของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และหรือบัญชีอื่นในคดีหมายเลขดำที่ กค 129/2560 และที่ กค 131/ 2560 แล้ว

 

 

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้ร้องขอฟื้นฟูกิจการย่อมมีผลทางกฎหมายให้บริษัทฯ อยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ แต่เพื่อประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจการของบริษัทฯ  ศาลล้มละลายกลางได้อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลังจากยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของบริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ในระหว่างการพิจารณาคดีขอฟื้นฟูกิจการ