วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 23:02 น.

การเงิน หุ้น

PORT เริ่มซื้อขาย 23 พ.ย. นี้

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 17.23 น.

PORT เริ่มซื้อขาย  23 พ.ย. นี้

 
 
บมจ. สหไทย เทอร์มินอล ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ที่เป็นเอกชนรายใหญ่ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 23 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,070 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PORT”
 
 
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. สหไทย เทอร์มินอล ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ที่เป็นเอกชนรายใหญ่ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PORT” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
 
PORT ดำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์สำหรับเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ (feeder) และเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ชายฝั่ง (barge) มีท่าเทียบเรือตั้งอยู่ที่ปู่เจ้าสมิงพราย จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็นทำเลที่สะดวกต่อการขนส่ง และให้บริการต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ ได้แก่ ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า บริการบรรจุสินค้าเข้า/ถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงการซ่อมแซมและทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น
 
 
PORT มีทุนชำระแล้ว 230 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 340 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 540 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,070 ล้านบาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
 
 
นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สหไทย เทอร์มินอล (PORT) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมา กว่า 9 ปี เป็นผู้ให้บริการท่าเรือเอกชนครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นทำเลที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ มีความพร้อมด้านการให้บริการ และมีความแข็งแกร่งด้านพันธมิตรจากการร่วมทุนกับ 2 สายการเดินเรือใหญ่ระดับโลก ได้แก่ Mitsui O.S.K. Lines (MOL) และ Mediterranean Shipping Company (MSC) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
 
 
PORT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มรัตนศิริวิไล ถือหุ้น 35.66% กลุ่มครุจิตร ถือหุ้น 18.75% และกลุ่มจงยั่งยืนวงศ์ ถือหุ้น 4.08% การกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของ     ผู้ลงทุนสถาบัน (book building) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 4.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 32.14 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ซึ่งเท่ากับ 65.07 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.14 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท