วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 11:32 น.

  • สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เปิดอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสิน T3 และ T4

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เปิดอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสิน T3 และ T4

วันเสาร์ ที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2560, 10.20 น.
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เปิดอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสิน T3 และ T4
เกี่ยวกับกฎกติกาใหม่ ใช้ในฤดูกาล 2017
 
 
วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในฟุตบอลไทยลีก 3 (T3) และ ไทยลีก4 (T4) เกี่ยวกับกฎกติกาใหม่ เพื่อนำไปใช้การแข่งขันฟุตบอลในปี 2560 
 
 
สำหรับ การอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-8 มกราคม 2560 โดยมีวิทยากร อาทิ ผศ.ดร.ภิรมย์  อั๋นประเสริฐ, ผศ.ชูชัย บัวบูชา, ผศ.ชลัช ภิรมย์, ผศ.พงศธร  เพิ่มพานิช, นายไชยวัฒน์  กันสุธา , นายณัฏฐ  ศรีเสาวลักษณ์, นายอดุลยชาติ  ขันธมะ, พ.จ.อ.ปรีชา  กางรัมย์, นายสุเมธ  สายแวว, นายประเสริฐ  ครุฑศรี, จ.ส.อ.ณัฐนัย  แพ่งสุภา, นายอรรถกร  เวชการ, นายพลกฤษณ์ นิตยชาต และ นางสาวพัณณิภา คำนึง ที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของเอเอฟซีและฟีฟ่า ร่วมให้ความรู้ ทั้งนี้ หากผู้ประเมินผู้ตัดสิน ท่านใดไม่เข้าร่วมอบรมกฎกติกาใหม่ในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิในการไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันปี 2560
 
 
โดยมี ผู้ประเมินผู้ตัดสินที่เข้าร่วมการอบรมมีจำนวน 109 คน แบ่งออกเป็น โซนดังนี้ 
 
  
โซนภาคกลาง จำนวน 16 คน ประกอบด้วย  นายภิญโญ สาระสังข์, นายชัยรัตน์ เพชรต้อม, นายเดชา มหาวิจิตร, นายพีระพงศ์ สมใจเพ็ง, นายปรีดา ทู้ไพเราะ, นายจารุ จันทร์พิทักษ์, นายธนพงษ์  หาญลำยวง, นายสุเทพ ทัศสาคร, นายคงเดช กอบุตร, นายบรรทม เพชรทอง, นายสุระชัย กุหลาบ, นายอภิรักษ์ รังกุล, นายไชยยันต์ ลายตลับ, นายมาณพ ควรรวม, นายสุเมธ บุญเกิด, นายมนตรี ตรีถวิล
  
 
โซนภาคกรุงเทพ ปริมณฑล  จำนวน 13 คน ประกอบด้วย นายชวลิต จินตนานนท์, นายอานนท์ นุ่มเดช, นายเกษม สุขสมบูรณ์, นายจรัญ ขวัญอยู่เย็น, นายวรวิธ ประทุมรัตน์, นายณัฏฐ์พงษ์ บำรุงธนารัตน์, นายสุชาติ แก้วประเสริฐ, นายพลกฤษณ์ นิตยชาติ,นายสุรินทร์ ค้าข้าว, นายปิยะ เสียงจักรสาย, นายชัยพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นายพรเทพ วงศ์อินทร์, นายพีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง
 
  
โซนภาคเหนือ จำนวน 19 คน ประกอบด้วย นายทินกร กรกชมาศ, นายสมเจตน์ กาชัย, นายอดิศักดิ์ โกศิยะกุล, นายดุสิต บูชาเกียรติ, นายวิเชียร อบอาย, นายสงวน มาลัย, นายชรินทร์ ศรีทับทิม, นายเจษฎา แก้วจิโน, นายประมวลรัฐ พันธ์เขตการ, นายสุเมธ เขาแก้ว, นายสุพจน์ ปานทอง, นายสุรพล สุจิระทอง, นายชีวิน อ่อนลออ, นายวินัย ดีแปลง, นายบุญชู จันทร์ดิษฐ์, นายทวีป ปู่นาค, นายเจตพล ยลธรรม์ธรรม,ดต.ธนบดี คำพทูล, นายกฤตติรัฐ  ปุ่นน้อย
  
 
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 27 คน ประกอบด้วย นายสมชาย เสร็จกิจ, นายวันเฉลิม ไชยยงค์, นายปริญญา จันทร์แสง, นายอนันตทรัพย์ หัตถสาร, นายอัษฎางค์ มณเฑียรอาสน์, นายชยันต์ โภคผล, นายนิวัฒน์ ธรรมมา, ดต.พัทธนันท์ ศรีนันท์ภัส, นายมงคล ขามคำ, นายปริญญา โลหะสาร, นายพัลลภ ศิระจันทรศักดา, นายพูนศักดิ์ วิเศษแก้ว, นายบรรณวิทย์ สุขเกษม, ส.อ.ชัยวุฒิ บุตรวงศ์, ผศ.จรูญศักดิ์ พันธ์วิศิษฐ์, นายไชยวัฒน์ บุญหาญ, นายวิโรจน์ ลินทมาตย์, ร.ต.ท.สาวิต สุจริต, นายสุบวรวงศ์ รถทอง, นายขุมเพชร โชตึก, นายศาตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา, นายกิตติ คนรู้, นายสัมพันธ์ พันธ์โยธี, ผศ.ดร.ประสงค์ สุรพล, นายมนตรี ขำประถม, นายสกล เหล่าบุรี, นายสุริยา โม้กุดแอก 
  
 
โซนภาคตะวันออก จำนวน 14 คน ประกอบด้วย  นายอำพัย อ่องสมบูรณ์, นายหิรัญ โรจน์สัตตรัตน์, นายสาลี่ อารีราษฎร์, ว่าที่รท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา, นายธรรมทัศน์ ทวีวงศ์ไพศาล, นายพรไพรัช โพยกระโทก, นายมานะ สีหะไตร, นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์, นายนิพนธ์ ระวังเหตุ, นายวิฑูรย์ เจริญศิริ, นายผจญ ละอองทอง, นายนคเรศ จินนิกร, นายจิระพงษ์ ขันโท, นายกิจติศักดิ์ ศรีสังวาล
 
 
โซนภาคตะวันตก จำนวน 11 คน ประกอบด้วย นายสมใจ กลิ่นทอง, นายบุญลือ จ้อยมี, นายกรึก พงษ์กลัด, นายเชวง สามบุญเรือง, นายสมศักดิ์ ถาวรธิรา, นายสานิตย์ สุขสมดาว, นายทองใบ โฉมงาม, จ่าสิบเอกดุสิต เพชรน้อย, นายลือชา ดวงพรหม, นายสุนทร ทิพย์วารี, นายสุชาติ เย็นเพชร   
 
 
โซนภาคใต้ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายสัญญา ขันธวิธิ, นายอนุชาติ เอกพจน์, นายนิพนธ์ เอียดหมุน, นายมนตรี ไม้เรียง, นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณรัตนโชติ, นายอิทธิพล ทองย้อย, นายสุธี โพธิเวชกุล, นายสมยศ สมศรี, นายอุซัน โต๊ะหะ

หน้าแรก »