วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:59 น.

ข่าวสังคม

ลงนามในสัตยาบันสารอนุสัญญา ฉบับที่ 111

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 15.43 น.

  ลงนามในสัตยาบันสารอนุสัญญา ฉบับที่ 111   

 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามในสัตยาบันสารอนุสัญญา ฉบับที่ 111 ว่าด้วยความเท่าเทียมในการจ้างงานและอาชีพ กับ Mr.Guy  Ryder  ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) พร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้องสมัขขาใหญ่สหประชาชาติ  นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส