วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 18:47 น.

ข่าวสังคม

“WELLNESS AGING สูงวัย มีสุข”

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 16.37 น.

“WELLNESS AGING สูงวัย มีสุข” 

 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย วตท. รุ่นที่ 24 ร่วมกับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “WELLNESS AGING สูงวัย มีสุข” กับการสร้างพลังของสังคมสูงวัย ด้วยกลไกตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอีกเวทีในการนำเสนอข้อมูลให้ทุกคนเกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวปาฐกถา “เตรียมความพร้อมสู่ THAILAND 4.0 พร้อมความท้าทายของสังคมสูงวัย” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย