วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 10:23 น.

ข่าวสังคม

ไทยคมคงมาตรฐาน CG “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 09.00 น.

ไทยคมคงมาตรฐาน CG “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

 

บมจ. ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (2556-2560) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมาจากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ยึดมั่นนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างครบด้วนและรอบด้านของการดำเนินธุรกิจ 


นอกจากนี้ ไทยคมยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน การได้รับการคัดเลือกดังกล่าว สะท้อนการเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment Social and Governance : ESG ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้าแรก » ข่าวสังคม