วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 09:09 น.

ประกัน

เมืองไทยประกาศผลรางวัล

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 22.27 น.

เมืองไทยประกาศผลรางวัล

'Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017'

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ  Muang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2017 เป็นประธานมอบรางวัล 'Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017' แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบกในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อมวลชน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม  Sheraton Grande Sukhumvit

 

 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 ขึ้นเป็นปีที่ 3 เนื่องจากที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 295 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการประกันสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า ภายใต้นโนบาย "Customer @ the Heart" โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกัน โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017  แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็นรางวัลสูงสุด "The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017"

 

สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุดและรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่  รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร  รางวัลด้านการดูแลใส่ใจเป็นเลิศ

 

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

 

นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น