วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13:23 น.

ไอที

เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัล

วันพฤหัสบดี ที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 15.48 น.

เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลโครงการ

“ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”มุ่งส่งเสริมศักยภาพอสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์4.0

 
 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “ประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เอไอเอสภายใต้แนวคิด “ AIS Digital For Thais”ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆไปส่งมอบให้กับลูกค้า และคนไทยในนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับรากฐานหลักของประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษา และStart Up   
 
โดยแกนหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คืองานสาธารณสุขเอไอเอส จึงส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ (อสม.)นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในงานสาธารณสุขชุมชนผ่าน“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถของอสม.ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ในการทำงานสาธารณสุข อันก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้จัดโครงการประกวดฯดังกล่าวขึ้นมา และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุข และสื่อมวลชนในการร่วมพิจารณาตัดสิน  โดยได้ผู้รับรางวัลแบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศจำนวน 10 รางวัล และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล รวมถึงรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม.4.0 จำนวน 39 รางวัล
 
โดยมี นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(เอไอเอส) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)  และดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น