วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:07 น.

ไอที

กสทช. จัดประชุมนานาชาติ รองรับ Over the top ในอาเซียน

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560, 14.32 น.

กสทช. จัดประชุมนานาชาติ รองรับ Over the top ในอาเซียน

 
 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Over the top หรือ OTT ระหว่างวันที่  12-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ประกอบด้วย
 
 
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT และหน่วยงานกำกับดูแลจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
 
 
 
 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นผลจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Telecommunications Regulators’ Council (ATRC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ให้มีการเปิดเวทีเพื่อให้ผู้ลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT และหน่วยงานกำกับดูแล ได้ร่วมหารือ และอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือของอาเซียนในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยสำนักงาน กสทช. จะนำผลของการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ATRC เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 
 
การประชุมครั้งนี้ มีการหารือกันในหลายประเด็น เช่น ภาพรวมของบริการ OTT โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ความท้าทายในเรื่องการกำกับดูแล และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรูปแบบจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันในทุกประเด็น และมีผู้ดำเนินการประชุมคือ ดร.ปีเตอร์ เลิฟล็อค (Peter Lovelock) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Technology Research Project Corporate (TRPC) มีประสบการณ์ตรงด้านโทรคมนาคมกว่า 25 ปี
 
 
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานในส่วนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้ให้บริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน เช่น Line Netflix และ iFilx เป็นต้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่การร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับบริการ OTT โดยเฉพาะการให้บริการสื่อสารในลักษณะสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Networking Service (SNS) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนพร้อมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในภูมิภาคต่อไป