วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 06:00 น.

ไอที

ดีอี หนุน มจธ. – ทีโอที ขับเคลื่อนนโยบาย 4.0

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 14.02 น.

ดีอี หนุน มจธ. – ทีโอที ขับเคลื่อนนโยบาย  4.0

 

กระทรวงดีอี ร่วมกับ มจธ. –ทีโอที  เสริมสร้างความแข็งแรงของการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศไทย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) กับ บมจ.ทีโอที (ทีโอที) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศไทย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

 

ความร่วมมือในครั้งนี้จะสนับสนุนให้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2560 - 2564) หรือดิจิทัลไทยแลนด์ สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนไปเร็วมาก ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ดิจิทัลในการขับเคลื่อน  โดยการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล เกิดจากการบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันภายใต้นโยบาย “SIGMA  โดย “S (Security)”  จะคอยปกป้อง คุ้มครองเรา ทั้งปัจเจกชน หน่วยงาน / “I (Infrastructure)”  โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ที่สำคัญที่สุดคือ ส่วนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น หมู่บ้านประชารัฐ /“G (Government)”  คือการอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจทำงานได้ง่ายขึ้น ประชาชนก็เข้าถึงภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น /“M (Manpower)” หมายถึงกำลังคนที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล 4.0 และสุดท้ายคือ “A (Application)” ที่มาเปิดโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมประเทศไทย โดยมีแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลาง ทั้งธุรกิจที่มีอยู่แล้วในตลาด และธุรกิจใหม่ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง มจธ.และ ทีโอที จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถ เป็นการสร้างคนไทย 4.0 ที่มีคุณภาพที่มาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล 4.0

 

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าว ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของประเทศแล้ว ยังมีเป้าหมายเป็นการพัฒนาและเพิ่มความแข็งแกร่งในการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันให้กับทีโอที เพื่อให้ก้าวสู่ธุรกิจบริการดิจิทัลตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จะมีการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ดิจิทัล โดยการพัฒนาหลักสูตร สร้างองค์ความรู้ ทั้งในด้านระบบงาน กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  การพัฒนาSoftware หรือ Application และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงกับตลาด นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดตอบโจทย์กลุ่ม Startup  ส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภูมิภาคในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  รวมถึงการร่วมกันจัดตั้ง co-working space ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ และแนวทางการประกอบธุรกิจปัจจุบันและอนาคต การสร้าง roadmap งานวิจัยของกลุ่ม Startup เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนและประชาชน นอกจากนี้ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข้อมูลงานวิจัยระหว่างบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ทีโอที รวมถึงนักศึกษากลุ่ม Startup ที่มีแนวโน้มที่จะเริ่มกิจการทำธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับชุมชนและประชาชน และการจัดหลักสูตรในด้านดิจิทัลร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์