วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 18:05 น.

ไอที

ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัล

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 08.29 น.

ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัล

 
 
บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 
 
ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน "SET Sustainability Awards 2017" บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณวิเชียร เมฆตระการ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะผู้บริหารด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่ง ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRIs)
 
 
ซึ่งในปี 2017 นี้ Thailand Sustainability Investment หรือ หุ้นยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
 
 
Thailand Sustainability Investment ถูกคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนและผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ รวมทั้งผ่านการพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณสมบัติเพื่อให้ได้หุ้นที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น  เกณฑ์ด้านผลประกอบการ และการคัดกรองด้านการกำกับดูแลต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุนไทย เป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือก Thailand Sustainability Investment มีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
 
 
ในปี 2017 นี้มีบริษัทจดทะเบียน 65 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนและเกณฑ์คุณสมบัติ เพิ่มขึ้น 14 บริษัท จาก 51 บริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 58 บริษัท และ mai 7 บริษัท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวม 9.10 ล้านล้านบาท คิดเป็น 52.85% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai ซึ่งเท่ากับ 17.22 ล้านล้านบาท หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยของหุ้นยั่งยืนนี้อยู่ที่ 3.63% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44% (ณ 10 ตุลาคม 2560)
 

หน้าแรก » ไอที