วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:34 น.

การเมือง

"ลุงตู่" เอาใจเด็กๆ สั่งกรมประชาฯเปิดสถานีวิทยุเด็กและครอบครัว

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 20.17 น.

"ลุงตู่" เอาใจเด็กๆ สั่งกรมประชาฯเปิดสถานีวิทยุเด็กและครอบครัว

 

"ลุงตู่" ขอบคุณลูกหลานจากทั่วประเทศ ส่งส.ค.ส.อวยพร ช่วยสร้างกำลังใจทำงานเพื่อประเทศ จัดของขวัญวันเด็กสั่งกรมประชาสัมพันธ์ทำสถานีวิทยุเด็กและครอบครัว ไร้รายการอื่นปน ดีเดย์ออกอากาศวันครอบครัวเดือนเม.ย.

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 12 มกราคมว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561 นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานคติธรรมลงในหนังสือวันเด็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ มีใจความสำคัญ กล่าวถึงวิธีการครองตนเป็นคนดี เป็นที่รักของทุกคนวิธีหนึ่ง เรียกว่า "อัตถจริยา" ได้แก่ การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น อาทิ การช่วยเหลือ ทำงาน สร้างสรรค์เพื่อสังคม ด้วยความตั้งใจ ด้วยความดีงาม และมีสติปัญญา สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ชื่อ "ฮีโร่ตัวจิ๋ว"นำเสนอเรื่องราวดีๆ สนุกสนาน และจินตนาการ อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กไทยให้รู้รักสามัคคีดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำความดี และสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดีงาม ตามพระราโชวาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันนิยม ได้แก่ โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"และในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท สำหรับเด็กและเยาวชนความว่า "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคน ผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสาน และรักษา สิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้ง สร้างเสริม พัฒนา ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป" 

 

ผมขอให้ลูกหลานไทยทุกคนได้น้อมนำคติธรรม และพระราโชวาท ดังที่ได้กล่าวมานั้น ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไปได้อย่างบริบูรณ์ในภายภาคหน้า เป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม ระลึกอยู่เสมอว่าพลังแห่งความศรัทธา จากจุดเล็กๆ จากคนตัวเล็กๆ แล้วเมื่อรวมตัวกัน ด้วย พลังความสามัคคี"แล้ว ย่อมมีอานุภาพสูง ใช้พลังเหล่านั้น เพื่อสังคม และประเทศชาติ ในทางที่ถูก

 

สำหรับคำขวัญของนายกฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"จากคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ อยากให้เด็กไทยในยุค "ไทยแลนด์ 4.0" ได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของเราเองได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ถ้าเด็กของเราขาดซึ่งครูที่มากด้วยคุณภาพ และศักยภาพ เพราะ "ครู - นักเรียน" มีความผูกพัน เชื่อมโยงกัน เหมือน เหตุและผลเมื่อเหตุดี ผลก็งดงามตามมาด้วย ดังนั้น ผมจึงขอมอบคำขวัญ "วันครู" ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2561 ว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ก็คือ ต่างฝ่ายต่างมีศรัทธาให้แก่กันและกัน ที่สำคัญ "ทั้ง 2 ฝ่าย" ต้องมีศรัทธาในสิ่งที่ทำ ก็คือ ความดี และการสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และประเทศชาติ

 

ในโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชน และขอบใจเยาวชนลูกหลาน จากทั่วประเทศที่มีน้ำใจส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ถึงนายกรัฐมนตรี ถึงลุงตู่จะช่วยสร้างกำลังใจให้กับผมในการทำงานเพื่อพวกเราทุกคน เพื่อประเทศชาติ ทำให้ผรู้สึกว่าเรามีความใกล้ชิดกันสัมผัสกันได้ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติถึงความสำคัญกับเด็กเล็กไว้เป็นครั้งแรก โดยในมาตรา 54 วรรคสอง ว่า "...รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแล และพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาให้สมกับวัย..." อีกทั้งยังเขียนสำทับไว้ ในหมวดปฏิรูปอีกต่างหาก รัฐบาลจึงจะให้ของขวัญวันเด็ก แก่เด็กและครอบครัว ด้วยการมอบความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม กับพัฒนาการเด็ก ทุกช่วงวัย ด้วยการนำร่องทำสถานีวิทยุเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะ ไม่มีรายการอื่นปะปน ตนได้มอบนโยบายให้กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งศึกษา หาแนวทางการดำเนินการมาเสนอ โดยให้เริ่มออก อากาศในทันที่ที่พร้อม ถึงจะออกอากาศไม่ทันในวันเด็กนี้นะครับ แต่คาดว่าจะทันใน "วันครอบครัว" เดือนเมษายนปีนี้ แน่นอนนะครับ สิ่งที่ตนต้องให้นโยบายเป็นพิเศษ เพราะรู้ดีว่ารายการทางสื่อนั้นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะรายการเด็ก ไม่อาจเปรียบเทียบได้กับความสำเร็จทางธุรกิจ ที่วัดกันด้วยผลประโยชน์และกำไร "ที่เป็นเงินตรา จึงมุ่งเน้นนำเสนอรายการบันเทิงเริงรมณ์ นะครับ ซึ่งก็ไม่ได้เสียหายนะครับ เพียงแต่ว่าเราต้องมีทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไปด้วย สิ่งที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปสื่อมวลชน และระบบดิจิตอล เทคโนโลยีด้วย

หน้าแรก » การเมือง