วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:08 น.

การเมือง

อธิบดี สถ.ย้ำชัดเจน ท้องถิ่นต้องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561, 00.05 น.

อธิบดี สถ.ย้ำชัดเจน ท้องถิ่นต้องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

อธิบดี สถ.ย้ำชัดเจน ท้องถิ่นต้องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยันทำตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ ม.ค.60 แล้ว

 

 

วันที่ 13 มี.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่ช่วงนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ประกาศว่ามีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในวงกว้าง และมีผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นบางส่วนสำคัญผิดว่าเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เพียงหน่วยงานเดียว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดได้นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอยืนยันว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถดำเนินการได้ โดยกรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบมาเป็นลำดับแล้ว คือ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยกฤษฎีกา ที่สรุปว่า พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ให้กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากมีสัตวแพทย์เพียงพอปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ และสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ได้เอง กรมปศุสัตว์จึงมีหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

 

 

แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรืออำนาจหน้าที่ในด้านการสาธารณสุขไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบรรจุหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้มีโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และตั้งงบประมาณการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในหมวดค่าใช้สอย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้ โดยในกรณีสัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ ท้องถิ่นสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ และกรณีสัตว์ที่มีเจ้าของนั้น ตามประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 เจ้าของสัตว์สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

ในขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการ รวมถึงหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่กำหนดให้เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ จัดสรรให้ ตัวละ 3 บาท และเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จัดสรรให้ตัวละ 30 บาท เพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมโรค โดยสนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ในการฉีด

 

อธิบดีท้องถิ่น กล่าวสรุปว่า เมื่อกรมปศุสัตว์ได้ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยที่เจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตลอดจนสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์จรจัดและสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะได้เช่นกัน ซึ่งขอเรียนย้ำว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นั้น หมายรวมถึงสัตว์ที่สามารถเป็นพาหะของเชื้อพิษสุนัขบ้าทุกชนิด รวมทั้งแมว และสุนัข กรณีได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้ด้วย

หน้าแรก » การเมือง