วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:58 น.

การเมือง

ดุสิตโพลเผยรับได้"ดูดสส."ไม่ขัดประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 09.58 น.
tags : ดูด

ดุสิตโพลเผยรับได้"ดูดสส."ไม่ขัดประชาธิปไตย

 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การดูด ส.ส.ของพรรคการเมืองไทย โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,158 คน ระหว่างวันที่2-5 พฤษภาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้
          


1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี การดูด ส.ส.ของแวดวงการเมืองไทย ณ วันนี้
          


อันดับ 1 ประชาชน 50.94% มองเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทย ที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้น อันดับ 2 ประชาชน 24.82% มองแต่ละพรรคมีการแข่งขันกัน เสนอผลประโยชน์ให้กับ ส.ส. อันดับ 3 ประชาชน 21.79% มองไม่น่าเกิดขึ้น ไม่สร้างสรรค์ ทำาให้การเมืองไม่พัฒนา อันดับ 4ประชาชน 15.87% มอง มีทั้งผลดีผลเสีย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน อันดับ 5ประชาชน 11.83% พรรคการเมืองต้องการรักษาอำนาจ ต้องการคนที่น่าจะชนะการเลือกตั้ง
          


2. “ข้อดี” ของการดูด ส.ส. ตามระบอบประชาธิปไตย คือ
          


อันดับ 1ประชาชน 41.51%มองพรรคการเมืองได้จำนวน ส.ส. เพิ่มมากขึ้น ได้ฐานเสียงตามที่ต้องการ อันดับ 2 ประชาชน 37.83% มองเกิดการแข่งขัน มีความหลากหลาย ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น อันดับ 3 ประชาชน 27.61% มอง เป็นการหมุนเวียน ส.ส. ทำให้พรรคมีคนเก่งมากขึ้น
          


3. “ข้อเสีย” ของการดูด ส.ส. ตามระบอบประชาธิปไตย คือ
          


อันดับ 1ประชาชน 54.36 %มอง เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกัน อันดับ 2 ประชาชน36.92% มอง การเมืองไม่เข้มแข็ง ไม่มีจุดยืน ขาดอุดมการณ์ อันดับ 3 ประชาชน29.06% มองขาดความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ไม่ดี
          


4. ในความคิดของประชาชน การดูด ส.ส. เป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยหรือไม่?
          


อันดับ 1 ไม่ขัดหลักประชาธิปไตย 44.21% เพราะ เป็นเรื่องที่มีมานาน เคยเกิดขึ้น ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งมักจะมีการย้ายพรรค นักการเมืองมีสิทธิ ที่จะเลือก เป็นความสมัครใจ ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 35.15% เพราะ ต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง มีทั้งข้อดีข้อเสีย ต้องพิจารณาหลายด้าน ฯลฯ อันดับ 3 ขัดหลักประชาธิปไตย 20.64%เพราะ ไม่ควรทำ เป็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม ควรแข่งขันอย่างเป็นธรรมเท่าเทียม นักการเมือง ควรมีอิสระ ฯลฯ
          


5. ผลจากการดูด ส.ส. ครั้งนี้ สะท้อนการเมืองไทยในลักษณะใด
          


อันดับ 1 ประชาชน 45.82% มองการเมืองเป็นเรื่องของอานาจและผลประโยชน์ อันดับ 2 ประชาชน32.58% มองเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง ต้องการสืบทอดอำนาจ อันดับ 3ประชาชน20.21%มอง การเมืองไม่พัฒนา เหมือนอดีตที่ผ่านมา ประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า อันดับ 4 ประชาชน 15.85% มอง พฤติกรรมนักการเมืองเหมือนเดิม ไม่มีอุดมการณ์ อันดับ 5 ประชาชน 12.72%มอง ถึงเวลาต้องปฏิรูปการเมืองให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง
          


6. กรณี ส.ส. ที่ย้ายพรรคหรือถูกดูด มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส.ของประชาชนหรือไม่? อันดับ 1 ไม่มีผล 58.81%เพราะ ดูที่ตัวบุคคล เลือกจากพรรคที่ชอบ สามารถพิจารณาตัดสินใจเองได้ ดูจากประวัติ ผลงานที่ผ่านมา ฯลฯ อันดับ 2 มีผล 41.19%เพราะ ต้องพิจารณาตัดสินใจ เกิดความลังเล ไม่แน่ใจ รู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัว ส.ส. ที่ย้าย ทาให้เบื่อหน่าย ฯลฯ

 

หน้าแรก » การเมือง