วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 22:49 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ”เกษม วัฒนชัย”เป็นนายกสภาม.เชียงใหม่ ต่ออีกวาระ

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 20.24 น.

 

 

โปรดเกล้าฯ “เกษม วัฒนชัย” เป็นนายกสภาม.เชียงใหม่ ต่ออีกวาระ

 

 

วันนี้ (๑๖ พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม วัฒนชัย ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจาก นายเกษม วัฒนชัย ได้ดํารงตําแหน่ง มาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม วัฒนชัย ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร

 

หน้าแรก » การเมือง