วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01:23 น.

การเมือง

มท.แนะนักบริหารรุ่นใหม่เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 21.06 น.

มท.แนะนักบริหารรุ่นใหม่เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี


มหาดไทยมอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ย้ำให้ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญในการสอนงาน พร้อมเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี

  

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและให้แนวทางการทำงานแก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 50 จังหวัด เข้าร่วมพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในปีนี้มีนปร.จำนวน 50 คน ที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ 50 จังหวัด

 

 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ขอบคุณผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชกาiจังหวัดได้เป็นพี่เลี้ยงหรือครูผู้ฝึกสอน (Mentor) ให้แก่ทีมนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในครั้งนี้ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการในโครงการนปร.รุ่นที่ 12 ถือเป็นกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
   


สำหรับ การฝึกสอนงานตามโครงการดังกล่าวนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและคอยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ทั้งส่วนราชการประจำจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่อไป