วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:20 น.

การเมือง

มท.ร่วมถกหลายหน่วยงานทำข้อมูลแก้ปัญหาพืชเกษตรครบวงจร

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 20.59 น.

มท.ร่วมถกหลายหน่วยงานทำข้อมูลแก้ปัญหาพืชเกษตรครบวงจร
  

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์  เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือการบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดพืชเกษตรอย่างครบวงจร โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุม

 


  

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มาจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19มิ.ย.2561 ที่สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตรอย่างครบวงจรของพืชเศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด (ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด)  พืชเพื่อการพาณิชย์ เเละพืชเพื่อการบริโภค 
  

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรหลัก 6 ชนิด รวมทั้งแผนการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรทั้ง 6 ชนิด ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำสรุปข้อมูลพร้อมแผนการดำเนินงานรวบรวมส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรในพื้นที่ทุกระดับต่อไป
  

นายนิสิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดเป้าประสงค์และแผนการผลิตผลผลิตของพืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งวางแผนการส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการในแต่ละท้องที่ให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรล้นตลาดได้

หน้าแรก » การเมือง