วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 01:04 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ “พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์” เป็นนายทหารพิเศษ

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 08.04 น.

 

 โปรดเกล้าฯ “พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์” เป็นนายทหารพิเศษ


เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    

ประกาศ แต่งตั้งนายทหารพิเศษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารพิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

หน้าแรก » การเมือง