วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:53 น.

การเมือง

"สถ.-ตร." ร่วมบูรณาการเสริมแกร่งชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 16.28 น.

"สถ.-ตร." ร่วมบูรณาการเสริมแกร่งชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

 

"สถ.-ตร." ร่วมบูรณาการเสริมแกร่งชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สนับสนุนบุคคลากรและงบฯร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมร่วมจับมือกันปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพ สนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติมั่นคงอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 12 ก.ย.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายหัวข้อ หัวข้อวิชา “การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับ ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

 

อธิบดีท้องถิ่น กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เป็นกรมฯที่แยกเนื้องานด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมใหม่ และมีข้าราชการไปประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอีก 76 จังหวัด ซึ่งอำนาจหน้าที่ของกรมฯ คือ ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่มีท้องถิ่นจังหวัดเป็นหัวหน้าและบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสำนักงาน

 

ขณะเดียวกันจะมีข้าราชการสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในระดับอำเภอด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานสังกัดกรมฯ ที่ประจำอยู่ภูมิภาคนั้น จึงมีหน้าที่หลักๆ ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์มหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ว่าได้กำหนดเป้าหมาย (GOAL) เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัย สังคมมีความสงบเรียบร้อย หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งได้กำหนดจุดยืนและบทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประสานและสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

 

สำหรับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น อธิบดีท้องถิ่น กล่าวว่า พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของ ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น

 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้ลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2560 ด้วย โดยกรมฯ จะส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน และให้คำแนะนำ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณ อาสาสมัคร วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

 

รวมถึงด้านการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนด้วยเช่นกัน ในด้านอาสาสมัคร เช่น ส่ง อปพร. ที่ร่วมจุดตรวจกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงเทศกาล การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนมีการการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับตำรวจภูธรจังหวัด ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อีกด้วย

 

"จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก การทำให้ชุมชน ท้องถิ่นเข็มแข็ง ย่อมเป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ก็เป็นหน้าที่ของราชการที่หน่วยงาน ที่ต้องร่วมบูรณาการงานร่วมกัน  คอยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาตินั่นเอง" อธิบดีท้องถิ่นกล่าว

 

หน้าแรก » การเมือง