วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:09 น.

การเมือง

"แม่บ้าน มท." ลุยขับเคลื่อน "ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 16.41 น.

"แม่บ้าน มท." ลุยขับเคลื่อน "ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

 

"สมาคมแม่บ้านมหาดไทย" จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดินหน้าขับเคลื่อน "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ย้ำพร้อมสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่

 

 

วันที่ 20 ต.ค. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง

 

สำหรับ การประชุมในวันนี้ เป็นการแนะนำสมาชิกของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบาย และภารกิจหลักของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดใหม่ และผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยทุกคน และการประชุมในวันนี้ ถือเป็นการรวมตัวของ "คนมหาดไทย" ที่แสดงถึงความเข้มแข็งในการร่วมกันที่จะทำกิจกรรมและขับเคลื่อนงานในภารกิจของสมาคมฯ ซึ่งที่ผ่านมา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมและประทับใจในความพร้อมเพรียงของสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้ร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ

 

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมฯประธานการประชุม เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญอีกครั้ง ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ร่วมกับข้าราชการมหาดไทย

 

สำหรับ ภารกิจของสมาคมฯที่จะดำเนินการในปี 2562 ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" เพื่อร่วมกันรณรงค์ในการลดปริมาณขยะ โดยนำหลัก 3Rs ทั้งการลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย "ที่ว่างสร้างอาหาร" ซึ่งจะใช้พื้นที่ว่างในจวนผู้ว่าฯ หรือพื้นที่ว่างบริเวนบ้าน ในการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียกครัวเรือน เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักและใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้

 

นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ "ลดการใช้โฟม/ถุงพลาสติก (Say no to plastic bags)" อีกด้วย 2.การขับเคลื่อนกิจกรรม "จังหวัดเคลื่อนที่ หรือ ผู้ว่าฯ พบประชาชน" โดยสมาคมฯจะให้การสนับสนุนและเข้าร่วมจัดกิจกรรมตามบริบทของในแต่ละพื้นที่ และนอกจากนี้ สมาคมฯ พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานภาคี อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

 

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวเพิ่มว่า สำหรับกิจกรรมสำคัญที่สมาคมฯ จะดำเนินการในช่วงนี้มี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พ.ย.-1 ธ.ค.2561 ที่สวนลุมพินี และ 2. การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2561 - 19 ม.ค.2562 นี้ ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงานตามนโยบายแม่บ้านมหาดไทย 4.0 ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ (www.dokkaew.moi.go.th)Facebook (สมาคม แม่บ้านมหาดไทย) และแอพพลิเคชั่น ดอกแก้ว line ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภาคภูมิใจที่ได้ข่วยเหลือปวงชน และพร้อมอุทิศตนช่วยกันทำงานในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคมต่อไป