วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 08:17 น.

การเมือง

อพท.ระดมสมองขับเคลื่อน 6 แผนพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 21.02 น.

อพท.ระดมสมองขับเคลื่อน 6 แผนพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

 

อพท.บูรณาการร่วมทุกหน่วยงาน ประชุมขับเคลื่อน 6 แผนพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ภายใต้โครงการ “Our Khung Bang Kachao” สู่ความยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน 

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า ภายใต้โครงการ “Our Khung Bang Kachao”  ระยะ 5 ปี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานฯได้หารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายสำคัญคือ เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ,ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างๆ จากการท่องเที่ยวได้,วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่า ช่วยให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ,นำมาซึ่งรายได้เสริมในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ และความอยู่ดีมีสุขของคนในท้องถิ่น

 

โดยในที่ประชุมเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกน องค์กร ภาคประชาชน ชุมชน มาร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมนำเสนอแผนการทำงานของตัวเองที่จะพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า เลือกนำแผนที่คล้ายกันมารวมไว้ด้วยกันเพื่อลดความซับซ้อนของแผนงานหรือโครงการ พร้อมสรุปผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน หรือโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็น 6 แผนสำคัญ ได้แก่ 1.แผนงานพัฒนาพื้นที่สีเขียว 2.แผนงานการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง 3.แผนการจัดการขยะ 4.แผนงานด้านการส่งเสริมอาชีพ 5.แผนงานพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม  และ 6.แผนงานด้านอำนวยและการสื่อสาร

 

ทั้งนี้การพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า อพท. ถือเป็นหนึ่งภารกิจหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อน อพท.ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษสู่ความเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการทำงานของ อพท. ที่ผ่านมาได้จัดเวทีทำความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้ระดมความคิดเห็นจากชุมชน ในการสร้างกลไกบริหารการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยในรูปแบบของ “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ระดับตำบล ทั้ง 6 ตำบล และ “ชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับคุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งทุกชมรมได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 ตำบล และ นายอำเภอพระประแดง

 

อย่างไรก็ตาม “การท่องเที่ยวโดยชมุชน” หมายถึง การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี และ อพท. เชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 10 หลักการดังนี้ 1.ชุมชนเป็นเจ้าของ 2.ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ 3.ส่งเสริมความภูมิใจในตนเอง 4.ยกระดับคุณภาพชีวิต 5.มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 6.คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 7.ก่อให้เกิดการเรียรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 8.เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 9.เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 10.มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน

 

"ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" รักษาการ ผอ.อพท.กล่าวทิ้งท้าย

หน้าแรก » การเมือง