วันอังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 15:46 น.

การเมือง

นายกฯเทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 14.38 น.

นายกฯเทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 สู่ไทยแลนด์ 4.0

 

นายกฯขอคนไทยภาคภูมิใจที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 เป็นแสงทองส่องทางพัฒนาชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 ชี้เศรษฐกิจจะดีได้จากเสถียรภาพการเมืองและความมั่นคงต้อง ฟุ้งไทยมีการเตรียมการและวางแผนไว้ครบถ้วนแล้ว 

 

วันที่ 15 ก.พ.ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา“Opportunity Thailand”ที่มีนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมสัมมนากว่าพันคน พร้อมกันนี้ นายกฯได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“โอกาสกับประเทศไทย 4.0”ตอนหนึ่งว่า โอกาสมีทุกวัน ซึ่งเราต้องใช้โอกาสเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและโลกทุกคนต้องช่วยกันทำโอกาสให้เป็นโอกาส

 

ขอบคุณนักธุรกิจทุกคนที่ให้โอกาส และให้เกียรติกับประเทศไทย ทุกคนทราบดีว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสถานการณ์ และเหตุการณ์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศ ในประชาคมโลก ดังนั้น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับความมีเสถียรภาพทางการเมือง และความมั่นคงเป็นหลักที่จะทำให้ทุกอย่างก้าวหน้าไปได้ด้วยดี วันนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์นี้มีเสถียรภาพ ความมั่นคง มีการวางแผนระยะยาว มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ

 

อย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์โลก ทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ซึ่งเราต้องดูปัจจัยทั้งหมดว่ามีผลกระทบกับเราในด้านใดบ้าง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทุกประเทศจำเป็นต้องคิดกลยุทธ์ของตัวเองขึ้นมา เพื่อรักษาระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะมีผลกระทบโดยรวม เช่นเดียวกันประเทศไทยก็ต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้กับประเทศในทุกด้าน ในระยะเวลา 20 ปี คือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางด้านการเมือง และการบริหารราชการแผ่นดิน

 

รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการพึ่งพา นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว และก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมดุล และความยั่งยืนใน 4 มิติ ทั้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข และเสริมสร้างภูมิปัญญาของมนุษย์ ไม่ใช่แค่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

 

รัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหลักคิดที่สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ทรงทำงานครองราชย์ 70 ปี ซึ่งทุกคนสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านทรงมีกระแสรับสั่งมาปรับ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดเวลา 70 ปี ของการครองราชย์ พระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศรอบด้าน ซึ่งปัจจุบันมีการนำโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ไปใช้อย่างกว้างขวางจนมีการถวายรางวัลระดับโลกให้กับพระองค์ท่านในหลายรางวัล ผลงานของพระองค์ท่านสร้างประโยชน์ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย และเผยแพร่ไปยังนานาประเทศ และนำไปประยุกต์ใช้กว่า 100 ประเทศ เราต้องภาคภูมิใจที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ และสิ่งสำคัญ เราต้องนำศาสตร์พระราชามาใช้

 

นายกฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญอีกประการที่ทรงมีกระแสรับสั่งไว้ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้เร่งแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้แก่ชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเอง คือ ทำให้ชุมชน หมู่บ้าน มีพื้นฐานที่มั่นคงพอสมควร แล้วจึงสร้างความเจริญ และยกระดับเศรษฐกิจให้สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป รัฐบาลมุ่งสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสืบสานพระราชปณิธานที่ได้ทรงวางรากฐานไว้ เพื่อสร้างประโยชน์ และความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้แก่ประชาชนไทย และเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนบ้าน และนานาประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเสมอมา ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทย โดยทรงรับสั่งขอให้ใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปปฏิบัติ และเป็นหลักคิดในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

หน้าแรก » การเมือง