วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:11 น.

การเมือง

500 นักปั่นสุดคึก ! "รองปลัด มท." นำรณรงค์ใช้จักรยานสร้างชาติ

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 15.30 น.

500 นักปั่นสุดคึก ! "รองปลัด มท." นำรณรงค์ใช้จักรยานสร้างชาติ

 

นักปั่น 500 คนคึกคัก ! "รองปลัด มท."นำเองปั่นระยะทาง 25 กม.ลัดเลาะเขื่อนขุนด่านฯ ตระเวนปลุกชาวนครนายกฯตื่นตัวใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและลดการเสียชีวิตจากโรคร้าย

 

 

วันนี้ (21 เม.ย.) เวลา 07.00 ที่ภูเขางามพาโนรามารีสอร์ท จ.นครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานนำปั่นจักรยานรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญนำปั่นด้วยตัวเองตลอดเส้นทาง 25 กม. พร้อมด้วยสมาชิกนักปั่นจักรยาน 500 คน โดยปั่นจากภูเขางามพาโนรามา ผ่านเขื่อนขุนด่านปราการชล ศูนย์ภูมิรักษ์ น้ำตกสาริกาและย้อนกลับไปสิ้นสุดที่ภูเขางามพาโนรามา ท่ามกลางความประทับใจของประชาชนสองข้างทางที่ตื่นตัวกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก

 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงดีแล้วยังเป็นการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่าในนามกระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการออกกำลังกายหรือการเดินทาง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง ซึ่งการขาดกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย และ สสส.จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังก่าวเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการทำงานร่วมกับ สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานและการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการใช้จักรยาน ภายใต้การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ส. ได้แก่ สวน เส้นทาง และสนาม เพื่อตอบสนองการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนมตามนโยบายของรัฐบาล 

หน้าแรก » การเมือง