วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 11:44 น.

การเมือง

สปท.เห็นชอบรายงานจัดการศึกษาวิถีพุทธ

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 19.42 น.

สปท.เห็นชอบรายงานจัดการศึกษาวิถีพุทธ ชงรัฐบาลดำเนินการต่อ

 


วันที่ 19 มิ.ย.2560 ที่รัฐสภามีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดย ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสปท.ทำหน้าที่เป็นประธาน โดยได้พิจารณาเห็นชอบรายงาน เรื่อง "การจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้สร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ"  ตามที่ ประธานและรองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ได้นำเสนอ โดยมีพระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส เป็นหัวหน้าคณะทำงาน


หลังจากนี้ สปท. จะต้องจัดทำรายงานฉบับนี้ ไปยังคณะรัฐบาล เพื่อให้ดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา จักมีหนังสือเชิญที่ปรึกษาและคณะทำงาน ทุก8o ได้มาประชุมนัดสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. ณ อาคารรัฐสภา 3 เพื่อรับทราบผลการลงมติเห็นชอบ รายงานการจัดการศึกษาวิถีพุทธฯ ปรับปรุงรายงานในขั้นสุดท้าย และหารือถึงการขับเคลื่อนการศึกษาวิถีพุทธ หลังจากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อไป