วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 01:11 น.

การเมือง

มท.1 ติวเข้ม "ปลัด-นอภ." สนองงาน "บำบัดทุกข์บำรุงสุข" ปชช.

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 15.23 น.

มท.1 ติวเข้ม "ปลัด-นอภ." สนองงาน "บำบัดทุกข์บำรุงสุข" ปชช.

 

วันนี้ (17ก.ค.60) พลเอก อนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญกลไกการบริหารราชการในพื้นที่ กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนภารกิจและนำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด โดยมีปลัดจังหวัด นายอำเภอเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้บรรลุตามเป้าหมาย และนำมาปฏิบัติให้เหมาะกับท้องที่  โดยใช้พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในการปฏิบัติหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" นายอำเภอจะต้องกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดสัมฤทธิผล แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารประเทศต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อประชาชน กล่าวคือ ด้านความมั่นคง สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของประชาชนในชาติ ดังนั้นต้องใช้กลไกในพื้นที่ปกป้องอย่าให้ใครมาจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักการทรงงานพระราชดำริแนวทางปฏิบัติต่างๆมากล่อมเกลาคนในพื้นที่ และในส่วนของการเดินทางมา กราบพระบรมศพฯให้อำเภออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ "เรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติ" และขอให้จังหวัดอำเภอดูแลพี่น้องประชาชนเสมือนเป็น"แขก" เพราะถือว่าราชการเป็นเจ้าภาพ

 

ด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบันประชาชนมีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพาไปสู่ "ประเทศไทย4.0" เพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไปสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" นายอำเภอจะต้องศึกษาแนวคิดและนำมาปรับใช้ตามศักยภาพของพื้นที่โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่ หาวิธีเพื่อให้ประชาชน"ทำน้อย ได้มาก" ต้นทุนตำและได้ผลตอบแทนสูง เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  นายอำเภอต้องกำชับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำท้องที่ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดจะต้องสร้างการรับรู้ห้ประชาชนในพื้นที่ ได้รู้ถึงความสำคัญของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

 

ด้านสังคม การกล่อมเกลาคนในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะกลไกของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความรู้ คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้กลไกของท้องที่ ชุมชน ตำบล หมู่บ้านเป็นส่วนสำคํญในการขับเคลื่อนให้ดำเนินในทิศทางที่สอดคล้องกัน

 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อาทิ การส่งเสริมอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนั่นเอง

 

ด้านวัฒนธรรม เรามีสิ่งดีๆ มากมาย ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ วัฒนธรรมที่ดีของไทย โดยขอให้ในพื้นที่ช่วยกันสืบทอดรักษาให้สังคมเกิดความน่าอยู่เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

 

ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญในพื้นที่ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันดูแลรักษา หากพบการบุกรุกหรือครอบครองพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย

 

ด้านการเมือง สภาพแวดล้อมทั้งหลายล้วนสัมพันธ์กันในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมือง ทั้งนี้ ท่านปลัดจังหวัดและนายอำเภอเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชนที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและความรู้ความสามารถ เป็นคนดีคนเก่งเข้าไปทำหน้าที่พัฒนาประเทศ

 

ส่วนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนั้น การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต ภายใต้แนวคิด "สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนายอำเภอเป็นกำลังในหลักฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) บูรณาการขับเคลื่อนขยายผลในพื้นที่

 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรการอย่างยั่งยืน โดยนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการระดับอำเภอ ต้องสนับสนุนเวทีชุมชน และการดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

 

การบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) นายอำเภอต้องให้ความสำคัญและบูณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตามความต้องการของประชาชน

 

ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โดยนายอำเภอต้องเข้าใจปัญหาในพื้นที่ และแก้ไขด้วยความร่วมมือของท้องที่และท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนามีความสามัคคี ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม ค้ามนุษย์ อบายมุข หรือยาเสพติด ลดอุปสงค์อุปทาน กำชับกำนันผู้ใหญ่ ดูแลประชาชน ป้องกันและระงับเหตุร้ายในพื้นที่ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น

 

การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอใส่ใจเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบสม่ำเสมอ รวมทั้งการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ แม่น้ำ ลำธาร คูคลอง ผักตบชวา โดยท้องที่/ท้องถิ่นบูรณาการร่วมกัน

ตลาดชุมชน ปรับปรุงตลาดชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่

 

สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยด้านผังเมือง ต้องสอดส่องดูแลในพื้นที่ร่วมกับอปท. ระมัดระวังการใช้อาคารสถานที่ผิดประเภท ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่วนระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยการเตรียมความพร้อม จัดทำแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอยู่เสมอ พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อย่างทันท่วงที และการดูแลที่สาธารณะ ขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับรังวัดที่ดิน ซึ่งมีระบบดาวเทียมเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาท หรือเอกสารสิทธิ์ทับซ้อน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เพื่อเพิ่มรายได้มากขึ้น

                    

ระบบการติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอ ขอให้ปลัดจังหวัดตรวจติดตามรายงานตามกรอบเวลา กระตุ้นการปฏิบัติตามแบบตรวจติดตามให้ครบถ้วน และการตรวจติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติตามหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการประเมินเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี

                      

พลเอกอนุพงษ์ กล่าว่ากรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนการการปฏิบัติงานของทุกส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง  รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ มุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมรับมอบนโยบายฯในวันนี้ มุ่งหวังว่าปลัดจังหวัด นายอำเภอ จ่าจังหวัดและผู้บริหารส่วนกลางทุกท่านนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์และประชาชนอย่างแท้จริง

 

หน้าแรก » การเมือง