วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 06:26 น.

การเมือง

สถ.ชู “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” มุ่งพัฒนาเด็กเล็ก อปท.

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 23.56 น.

สถ.ชู “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” มุ่งพัฒนาเด็กเล็ก อปท.

 

สถ.เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. มุ่งเน้นพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ชูแนวทาง “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ตามหลักการเล่นตามธรรมชาติ ใช้สวนป่าเป็นตัวสร้างคลื่นสมอง สอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรมนำความรู้ไปใช้ได้จริง

 

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ตามแนวทางเล่นตามรอยพระยุคลบาท และร่วมหารือแนวทางการยกระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ร่วมกับ นางธนาลัย ลิมปรัตนคีรี ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง นายดิสสกร กุนธร สถาปนิกทางการศึกษา ผู้ออกแบบสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป์ และคณะทำงานสถาบันอาศรมศิลป์ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 

 

อธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรมฯ ได้ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 2-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงจะผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทุกๆวัน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น และให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

 

นอกจากนี้ อธิบดี สถ. กล่าวถึงการลงพื้นที่ในวันนี้ว่า กรมฯ กำลังร่วมกันนำแนวทางของ "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ที่มีลักษณะเป็นการเล่นในธรรมชาติ กิจกรรมต่างๆจะยึดธรรมชาติเป็นหลัก ใช้สวนป่าเป็นตัวสร้างคลื่นสมองให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวน

 

ทั้งนี้กรมฯต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ และสามารถต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังผลักดันให้มีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้แนวทางการดำเนินการสนองตามหลัก “เทพรัตนปูชา” อันเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พัฒนามาจากพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “ภูมิสังคมที่ยั่งยืน” และ “การระเบิดจากข้างใน” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ผสมผสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ให้มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครองอีกด้วย

 

อธิบดี สถ. กล่าวว่า อยากให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน เพราะพลังของการขับเคลื่อนเหล่านั้น จะสามารถเป็นแรงหนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ขยายวงของการพัฒนาการศึกษาของให้มีความยั่งยืนและกว้างไกลได้ต่อไป

 

ด้าน รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวขอบคุณว่ากรมฯมาถูกทางแล้วในการสร้างบุญกุศลให้กับประเทศชาติ เพราะเด็กปฐมวัยถ้าไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นเช่นทุกวันนี้ที่เด็กไทยไอคิวต่ำจนน่าตกใจ และที่สำคัญทางการแพทย์ยังมีการยืนยันว่าหากเด็กปฐมวัยยังคงมีพัฒนาการที่ไม่ดีเช่นนี้ต่อไป จะมาเริ่มพัฒนาให้มีสติปัญญาสูงสุดในช่วงชั้นประถมศึกษาก็คงจะไม่ทันแล้ว ทางสถาบันอาศรมศิลป์จึงยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ด้านนายดิสสกร กุนธร สถาปนิกทางการศึกษา ผู้ออกแบบสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา กล่าวเสริมด้วยว่า สนามเด็กเล่น ถือเป็นยาวิเศษของเด็กเล็กที่จะช่วยทั้งรักษาโรคและช่วยทำให้ร่างกาย จิตใจ และช่วยให้สมองของเด็กมีพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัดอีกด้วย

หน้าแรก » การเมือง