วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:59 น.

การเมือง

สถ.เดินสายติวเข้ม อปท.มุ่งยุทธศาสตร์พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 15.16 น.

สถ.เดินสายติวเข้ม อปท.มุ่งยุทธศาสตร์พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 

สถ.ขานรับนโยบายนายกฯ เดินสายอบรม อปท.เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมชูจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ ปลุกจิตสำนึกคนท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

วันที่ 7 ธ.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 มีเป้าหมายคือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบังลำภู และอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ กว่า 800 คน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องอุดรธานี แกรนด์บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

 

 

อธิบดี สถ. กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การดูแลสภาพแวดล้อม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายอย่างถูกต้อง และเป็นการสนองนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้เข้าใจถึงการบริหารราชการในด้านต่างๆ กรมฯ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว จากทั้งหมด 11 รุ่น ที่ต้องการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมาย การดำเนินงาน และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด อำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค แนวทางการดำเนินงาน และข้อมูลที่จำเป็นในการปรับโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ให้บรรลุตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

นอกจากนี้ อธิบดี สถ. เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ โดยขอให้ทุกคนทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยยึดเป็นภารกิจหลัก โดยให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของบุคลากรเพียงเรื่องเดียวพอสำหรับปีนี้ นั่นคือ การสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นคนท้องถิ่นที่รักษ์สิ่งแวดล้อมต้องเกิดขึ้นให้ได้ บ้านเรือน ถนนหนทาง และหมู่บ้านตำบลก็จะสะอาดขึ้น ขยะน้อยลง ตามแนวทางจังหวัดสะอาด ที่ดำเนินการมาหนึ่งปีแล้ว ควบคู่กับการเชิญชวนให้ตัวแทนครัวเรือนละอย่างน้อย 1 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในการร่วมเป็นตัวแทนช่วยรณรงค์ในเรื่องนี้ ก็จะทำให้มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะช่วยกันผลิตขยะให้น้อยลงได้จาก 27 ล้านตัน ต่อปี และที่สำคัญก็จะทำให้ภาพพจน์ ศรัทธา ของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นดีขึ้นมากในสายตาของชาวโลกและชาวไทย และอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ ขอให้ทุกคนช่วยกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในทุกพื้นที่ เพื่อทำการสำรวจหาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่เดือดร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และร่วมหาแนวทางช่วยเหลือกันและกันในลักษณะคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน หรือแนวทางของกาชาดในกรณีที่ช่วยได้ ส่วนที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ กรมฯ จะดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป โดยขอให้ทุกท้องถิ่นส่งข้อมูลรายงานมายังกรมฯ ให้ครบทุกรายด้วย

 

 

นอกจากนี้ อธิบดี สถ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการให้ทุกท้องถิ่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทั้งในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ด้วยการเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งให้การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการเร่งรัดในการเตรียมการใช้เงินสะสมของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่วนที่มีโครงการใดสามารถนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุในการดำเนินการ เช่น ถนน สนามเด็กเล่น ก็ให้เน้นเป็นพิเศษด้วย

 

อธิบดี สถ. กล่าวตอนท้ายว่า ในการบรรยายครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจซักถาม และเสนอแนวทางในการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการของกรมฯ ระดับจังหวัด / อำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง ที่ได้มีโอกาสพบปะแลกซึ่งกันและกัน จึงหวังว่า การถ่ายทอดนโยบายสำคัญจากผมและจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆนี้ จะสามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประโยชน์สุขของประชาชนต่อไปได้อย่างแน่นอน

หน้าแรก » การเมือง