วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:58 น.

อสังหา

ธนาสิริฯปลื้มโตสวนกระแสกำไรพุ่ง84%

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 09.31 น.

ธนาสิริฯปลื้มโตสวนกระแสกำไรพุ่ง84%

                

ธนาสิริ กรุ๊ป หรือ THANA หุ้นอสังหาฯ ประกาศผลงานโกยยอดขาย 986 ล้านบาท ขณะที่กำไรเพิ่มขึ้นถึง 84% อยู่ที่ 32.3 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 17.5 ลบ. ยอดโอน 828 ลบ. โตขึ้น 5.2 % เป็นผลมาจากความพร้อมของสินค้า ปรับกระบวนการตรวจรับมอบบ้านและการยื่นขอสินเชื่อลูกค้า ให้สอดคล้องกับการขายมากขึ้น คุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสม ปรับกลยุทธ์การตลาด หันมาใช้การตลาดแบบออนไลน์ และไดเรกมาร์เก็ตติ้งให้มากขึ้น เชื่อว่า ในปี 2561 น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี มียอดขายที่รอรับรู้รายได้แล้วกว่า 280  ล้านบาท  ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 15-20 %

                

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ THANA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) ได้มีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น บริษัทฯได้รายงานว่ามีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) จากงบการเงินรวมสำหรับปี 2560จำนวน 32.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 14.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.3 บริษัทฯจึงขอชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

 

 

 

โดยรายได้จากการขายฯ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 41.3 ล้านบาท หรือเทียบเป็นร้อยละ 5.2 มีสาเหตุมาจากความพร้อมของสินค้าในโครงการ ประกอบกับการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการยื่นขอสินเชื่อลูกค้าให้สอดคล้องกับการขายมากขึ้น อนึ่ง ในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จากการได้รับค่าทดแทนค่าที่ดินพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจำนวนรวมประมาณ 7.4 ล้านบาท

 

ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 32.5 เป็นร้อยละ 32.1 โดยหลักๆ มาจากกลยุทธ์ด้านการปรับราคาสำหรับกลุ่มสินค้าบางกลุ่มเพื่อใช้ส่งเสริมการตลาด รวมค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 9.9 ของรายได้จากการขายฯ เทียบกับร้อยละ 11.1 ในงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.1 สาเหตุมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสมกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

 

ขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 รวม 128.3 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนประมาณ 2.7 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.1 เป็นผลมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายในระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรขณะที่ยังมีการปรับเงินเดือนประจำปี อนึ่ง บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการทบทวนประมาณการผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีแล้วจำนวน 1.5 ล้านบาท แสดงไว้ในกำไร/(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

 

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินในปี 2560 ประมาณ 19.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2560ประมาณ 10.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นประมาณ 3.0 ล้านบาท ประกอบด้วยภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 ล้านบาทจากผลกำไรก่อนภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอตัดจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6 ล้านบาท

 

หน้าแรก » อสังหา