วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13:07 น.

ภูมิภาค

รุ่น 3 แล้ว โรงเรียนโอทอปอ่างทองผลิตผู้ประกอบการ

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 20.45 น.

รุ่น 3 แล้ว โรงเรียนโอทอปอ่างทองผลิตผู้ประกอบการ

 

นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่าวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมาได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียน OTOP บางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน โรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : OTOP Academy) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับความสามารถความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่เป็นกลุ่ม OTOP มีความเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิดส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล มุ่งปฏิบัติเพื่อสังคม

 

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวด้วยว่าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากกลุ่มอาชีพ และกลุ่ม OTOP ที่เข้าอบรมเป็นอย่างดียิ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองในภาพรวม เพื่อส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชนอย่างเข้มแข็ง

หน้าแรก » ภูมิภาค